AOW-premie Bedrog.Deskundigen vegen vloer aan met AOW-bezuiniging


Gepensioneerden draaien op voor de fiscale blunders van de overheid.

Hoe de AOW-kas wordt misbruikt.


Geachte belastinginspecteur.

Naar nu blijkt gaan de gepensioneerden met een pensioen boven de € 18.000 jaarlijks meebetalen aan het in stand houden van de AOW. Maar de beslissing om hiertoe over te gaan is echter gebaseerd op leugens en bedrog. In onderstaand betoog zal ik u uitleggen hoe de overheid de AOW-kas misbruikt.


Zoals u weet hebben de Nederlanders recht op een AOW-uitkering vanaf 65 jaar. Gedurende hun werkzame leven dragen zij loonheffing af, waaronder de AOW-premie. Momenteel is de hoogte van deze premie 17,9 procent. Als het goed is, gebruikt de overheid deze premie-inkomsten voor de AOW-uitkeringen.


In 2007 bedroeg het totale premieplichtig loon € 193 miljard. Bij een AOW-premieheffing van 17,9 procent vloeit er dus € 34,6 miljard in de AOW-kas.


Uit berekeningen van de Algemene Rekenkamer blijkt dat de overheid in 2007 voor € 25,2 miljard uitkeerde aan 2,6 miljoen 65-plussers. Dat betekent dus een overschot van € 9,4 miljard.


Maar wat blijkt: om dat bedrag van € 25,2 miljard aan de AOW'ers te kunnen uitkeren, was uit de schatkist nog een extra bedrag van € 8,4 miljard nodig, omdat het surplus in de AOW-kas niet toereikend was !(???). In de AOW-kas was slechts € 16,8 miljard aanwezig voor de AOW-uitkeringen in 2007. Hoe kan dat? Waar zijn die andere € 17,8 miljard, die ook in de AOW-kas hadden moeten zitten, gebleven?


De politici en de media schreeuwen om het hardst dat de vergrijzing dit tekort veroorzaakt!

De AOW zou onbetaalbaar worden. Maar, geachte belastinginspecteur, ik zal u het bedrog van het ministerie van Financiën en de goedkeuring van dat bedrog door de Tweede Kamer uit de doeken doen.


Daarvoor gaan we terug naar het jaar 1990 toen professor Oort de aftrekbare belastingvrije sommen, naast de inkomstenbelasting, ook toepaste op de premies volksverzekeringen. Er kwam dus een korting op de AOW-premie. Toen in 2001 een zekere Wouter Bos staatssecretaris van Financiën was, werd het totaal van aftrekbare sommen omgezet in heffingskortingen, de huidige korting op de loonheffing.


Hiermee verdween de overzichtelijkheid voor de burger geheel. Het gegoochel met de door de werkende Nederlanders opgebrachte AOW-premie kon beginnen, achter de rug van de burgers om.


Volgens de Algemene Rekenkamer is het tekort van  € 17,8 miljard op de AOW-begroting het gevolg van die belastingwijziging uit 2001. Sinds dat jaar worden de premie- en belastingopbrengsten op één grote hoop gegooid. De heffingskortingen, zoals de kinderkorting en de arbeidskorting, worden hiervan afgetrokken.


De onderzoekers van de Algemene Rekenkamer stellen, dat de werkende Nederlanders momenteel meer dan genoeg AOW-premie afdragen om de oudedagsvoorziening van alle 65-plussers te bekostigen. Dat heb ik hierboven voor 2007 al voor u uitgerekend. De premie voor werkenden kan volgens dezelfde onderzoekers zelfs omlaag naar 13,2%.


De gevolgen van de omzetting van aftrekbare sommen naar heffingskortingen zijn zwaar onderschat. Het veroorzaakte een onvoorziene verschuiving van premieopbrengsten naar belastingen van vele miljarden per jaar. Om de AOW-uitkering volledig te kunnen betalen, moet het ministerie dus geld teruggestorten via de zogeheten BIKK-procedure, die ten onrechte officieel aangemerkt wordt als “rijksbijdrage”.


Volgens de Algemene Rekenkamer maakt de overheid gebruik van een verkeerde verdeelsleutel. Door de verschuiving van premieopbrengsten naar belastingen wordt het AOW-geld deels gebruikt voor het betalen van de heffingskortingen. In 2007 kwam er € 34,6 miljard binnen aan AOW-premie. Door de verkeerde verdeelsleutel bleef daar, na aftrek van de heffingskortingen, € 16,8 miljard van over.


Dit schuiven met geld, gebeurt geruisloos en zonder enige vorm van discussie. Volgens de onderzoekers van de Algemene Rekenkamer is de scheidslijn tussen premies en belastingen onduidelijk en is de voortschrijdende fiscalisering van de AOW veel minder noodzakelijk dan het nu lijkt. De onderzoekers vinden het doelmatiger om de heffingskortingen uit de schatkist te financieren om zo ingewikkelde geldstromen te voorkomen.


Maar de huidige minister van Financiën wil geen tijd, geld en moeite besteden aan het rechtzetten van deze situatie. Verreweg de meeste belastingbetalers zijn niet op de hoogte van dit bedrog. De overheid houdt dat liever zo, want het publiek mag niet teveel weten. Werkende Nederlanders ontvangen dus hun heffingskorting deels uit de door hen zelf betaalde AOW-premie.


Door het verzwijgen en achterhouden van belangrijke informatie houdt de overheid de burgers dom en kan zij doen en laten wat zij wil. De Tweede Kamer behandelt de stellingen van de Algemene Rekenkamer niet eens. Ook onze volksvertegenwoordigers doen mee met de hysterie als zou de AOW onbetaalbaar zijn. Ik ben ervan van overtuigd, dat de meeste leden van de Tweede Kamer niet eens weten hoe het werkelijk zit.


Daarom, geachte belastinginspecteur, vindt u het eerlijk zoals uw baas op het ministerie van Financiën handelt? Het resultaat van dit bedrog is immers:


a: kamerleden en kabinet een onjuiste stelling verkondigen van een onbetaalbare AOW;


b: de door de werknemer te betalen loonheffing wordt verminderd met heffingskorting die ze zelf hebben betaald met AOW-premie;


c. de gepensioneerden nu mogen opdraaien voor de blunders van de overheid;


d: door deze vestzak-broekzakpolitiek hun AOW in gevaar komt.


Hoe zou de wereld eruit zien als overheden beleid zouden voeren op basis van logica, integriteit, redelijkheid en respect voor het individu?

Naar mijn stellige overtuiging zou een dergelijk beleid leiden tot een rechtvaardiger samenleving met beduidend minder sociale conflicten.


Met vriendelijke groet,


Burger van Nederland


Heeft u geld op de bank staan. Denkt u werkelijk dat dat geld van u is? Lees verder ....


Naar Archief