Over deze Site


De belastingverslaafde overheid

Geachte belastinginspecteur,

Met stijgende verbazing keek de Nederlandse bevolking toe, hoe de overheid op een zondagmiddag tientallen miljarden euro’s beschikbaar stelde om het bankensysteem te redden. Stel je voor dat de salarissen van topbestuurders in gevaar zou komen! Daarom was snelle actie en daadkracht vereist. Bovendien beroofde de overheid bij die actie de eigenaren van Fortis, de aandeelhouders, van hun bedrijf. Minister Bos vertelde de bevolking dat de burgers zich geen zorgen hoefde te maken: de overheid stond garant voor hun spaarcentjes tot € 100.000. Daarmee werd de bevolking gesust, maar die regeling geldt slechts voor enkele jaren. De belastingverslaafde overheid trekt zich niets aan van signalen uit de samenleving dat er een eind aan de belastingdruk moet komen. Zonder gevoel voor de huishoudportemonnee, verhoogt de overheid de dieselprijzen en voert zij de zeer omstredenvliegtaks in. (De vliegtaks is onder druk van de economische situatie per 1-7-2009 opgeheven).


Voor de echte problemen waarmee de burger kampt, heeft de overheid geen oog. Er is geen geld voor leraren, voor verplegend personeel, voor de zorgsector, de ouderenzorg en de criminaliteitsbestrijding. Wel veel blabla, ook in de Tweede Kamer, maar het ontbreekt hen aan daadkracht ten behoeve van de burger. Ook hier zullen de volksvertegenwoordigers niets van leren. Integendeel, tijdens de bankencrisis gingen veel overheden met de billen bloot. Provincies en gemeenten bleken vele miljoenen op spaarrekeningen aan te houden. Dat geld is bijeengebracht door burgers die men heeft wijs gemaakt dat de overheden moeten bezuinigen. Niets blijkt minder waar. Immers, de burgers draaien op voor de zeer gunstige afvloeiings- en wachtgeldregelingen bij de overheden.


Belastingprotesten zijn tot op heden te gering van omvang om druk te kunnen uitoefenen. Een complete belastingopstand of een belastingstaking zou veel meer effect sorteren. Ik hoop en verwacht, dat die staking er binnen afzienbare tijd ook komt. Dat is al eerder gebeurd in de 16e en in de 18e eeuw, terwijl de burgers toen heel wat minder belasting betaalden dan tegenwoordig. Herinnert u zich de belastingopstand van 1978 in Californië nog? Die zette pas echt zoden aan de dijk.


De belastingmoraal van de Nederlandse burgers is vele malen groter dan die van de overheid. Zonder al te veel geklaag betalen de ingezetenen 30, 40 of 50 procent van hun inkomen aan loonheffing. En automatisch wordt iedere handeling van de burger belast met BTW, assurantiebelasting, enzovoort. De meesten zijn dat als normaal gaan beschouwen. Het zijn juist de politici die er een zooitje van maken. Doordat de Tweede Kamer te snel wijzigingen in zowel het belastingstelsel als de automatisering van belastingen wil doorvoeren is de belastingdienst niet in staat nieuwe accurate systemen te introduceren.


Ook de blunders stapelen zich op. In het voorjaar van 2008 werden driekwart miljoen aangiften door eigen computers van de belastingdienst vernietigd. Men had verzuimd back-ups te maken! Een voorbeeld van een blunder: een meisje van twee jaar krijgt een aanslag van € 1400. Per telefoon geeft de dienst toe dat er een fout is gemaakt. Men zegt toe het probleem op te lossen, maar toch krijgt de vader het ene dwangbevel na het andere (De Telegraaf, 29-07-08). Een ander voorbeeld: een driejarig jongetje bleek volgens de belastingdienst, recht te hebben op een belastingteruggave over 2004! Hij was toen niet eens geboren. De klachten die de vader van het jongetje indiende, bleken onvindbaar te zijn. Pas toen de vader de zaak aan de grote klok hing, kwam de belastingdienst in actie (De Telegraaf, 29-07-08). De belastingdienst corrigeert de gemaakte fouten gewoonweg niet, totdat de betrokken belastingplichtige de zaak publiekelijk maakt. Dat is altijd al zo geweest en dat is de afgelopen jaren niet verbeterd. Daarnaast zijn er veel andere zaken waarbij de overheid via de belastingdienst op onrechtvaardige wijze omgaat met de burger, zonder zich iets aan te trekken van de uitspraken van het Europese Hof. Leest u de brief de zaak Wouterse.

er eens op na.


Een deel van ons belastinggeld gaat naar de partijkassen van de gevestigde politieke partijen. Uw geld gaat dus ook naar een partij waarop u nooit zou stemmen. De politieke partijen misbruiken ons geld voor bijeenkomsten, campagnes en de riante salarissen van onder anderen campagnevoerders. Campagne voeren kost de partijen dus helemaal niets. De belastingbetaler betaalt wel. Een nieuwe partij oprichten is welhaast onmogelijk, want de oprichter moet de benodigde miljoenen uit eigen zak en uit de zakken van zijn nieuwe partijgenoten betalen. Het oprichten van een nieuwe partij is in Nederland sowieso bijna onmogelijk.

De topambtenaren op de ministeries hebben allerlei wettelijke obstakels opgeworpen opdat zij toch maar niet geconfronteerd worden met nieuwe politieke partijen die misschien andere inzichten hebben dan zijzelf en waardoor zij veel stemmen zouden kunnen verliezen. Immers, zij willen de macht en het beheer over de belastinggelden behouden en zij dulden geen tegenstand.

Naar mijn mening dient belastingheffing uitsluitend gericht te zijn op de dekking van noodzakelijke publieke lasten en mag het geen instrument zijn in de uitvoering van het overheidsbeleid.


Als je alle belastingen bij elkaar optelt, betalen de Nederlandse burgers al gauw 55 tot 60 procent. Dat is een gemiddelde. De meesten betalen wat minder, sommigen betalen nog meer. Maar de verslaafde overheid heeft natuurlijk nooit genoeg. Te pas en te onpas verhoogt zij de bestaande belastingtarieven en voert zij nieuwe belastingen in. Ik vraag mij steeds vaker af waar al dat geld blijft. Door decennia lange intimidaties en ‘opvoeding’ is de burger de hoge belasting als normaal gaan beschouwen. Maar is dat wel zo normaal?


Honderd jaar geleden bedroeg de totale belastingdruk ongeveer 10 procent van het Bruto Nationaal Product (BNP)! In 1914 bedroeg alleen het tarief van de inkomstenbelasting nog 5 procent. In de tijd van Den Uyl was de totale belastingdruk al opgelopen naar zo’n 40 procent van het BNP. Nu is dat al ongeveer 60 procent en het gaat maar door. Door hard te werken, door de voortschrijdende toegepaste wetenschap en de, voorheen, goedkope fossiele brandstoffen is ons welvaartsniveau flink gestegen. Dat is slechts voor een klein deel te danken aan de steeds hogere belastingdruk. Nu zowel welvaart en sociale voorzieningen voor de meeste burgers afneemt, blijft de belastingdruk echter toch doorgroeien.

WAAR BLIJFT AL DAT GELD?


Wat doet de overheid eigenlijk met ons geld? Uiteraard komt een deel daarvan weer ten goede aan de burgers, maar als we zien hoe de overheid bezig is met het slopen van de sociale verworvenheden, zou dat juist tot een lagere belastingdruk moeten leiden. Integendeel. Onze overheid goochelt met miljarden, heeft kennelijk geen ‘business plan’ en legt geen enkele verantwoording af over de bestedingen van ons belastinggeld.

WAAR BLIJFT ONS BELASTINGGELD??


De in de afgelopen decennia ontstane losse moraal  bij politici, banken, bedrijven en vooral de grote aandeelhouders heeft tot gevolg dat steeds minder mensen, steeds meer geld en macht naar zich toetrekken. Het gevolg is dat graaien en grijpen tot norm is verheven en leidt tot het volledig inzakken van de publieke moraal en daarvan is het einde nog lang niet in zicht. Totdat de maat vol is…


Zoals ik hierboven al suggereerde, zou een massale belastingstaking overheden dwingen om verantwoording af te leggen zodat bovendien de huidige wantoestanden (lees: corruptie) bij de overheid aan het licht zouden komen. In onze vol geautomatiseerde maatschappij is een belastingstaking waar iedereen aan mee doet echter een utopie.


Zonder blikken of blozen, stort de overheid ons belastinggeld in ontelbare subsidiepotten, zoals ontwikkelingshulp om er daarna nauwelijks meer naar om te kijken. Het gevolg is uiteraard een toename van fraude, want er is toch geen controle op. Gelukkig zijn er ook succesvolle projecten, zoals een project in Tanzania waar met ons geld voor ontwikkelingshulp de kindersterfte met ongeveer 300.000 kinderen per jaar is afgenomen. Heel mooi, maar daarnaast rijden heel wat regeringsfunctionarissen van arme landen in luxueuze auto’s en wonen zij in kapitale woningen van ons belastinggeld. Afrikaanse landen als Tsjaad en Sudan zijn daar een goed voorbeeld van. Onze overheid schenkt ons belastinggeld in de vorm van ontwikkelingshulp aan de overheid van die landen, die er vervolgens wapens en luxe voor kopen, terwijl in ons eigen land de voedselbanken als paddenstoelen uit de grond schieten.


Waarom moet er € 42 miljoen -inclusief lopende onderwijsprojecten € 163 miljoen - naar het onderwijs in Indonesië? Ook zo'n land met gigantische overheidscorruptie. Die moet eerst worden beteugeld, zodat zowel ons belastinggeld als het Indonesische belastinggeld ten goede komen aan de Indonesische burgers en niet verdwijnt in de zakken van corrupte bestuurders. Het zou beter zijn als Nederlandse hulpverleners naar Indonesië reizen om daar het onderwijs te verbeteren, maar dan wel eerst met geld van de Indonesische overheid.


De kwaliteit van ons eigen onderwijssysteem staat er momenteel ook niet best voor als gevolg van het jarenlang uitvoeren van idiote ideeën. Laten we het geld eerst maar eens besteden aan beter onderwijs in eigen land.

Ontwikkelingshulp is ook: Nederlandse bedrijven dwingen te stoppen met dumpen van gevaarlijk afval in ontwikkelingslanden. Een zichzelf respecterend bedrijf doet zoiets niet.

Ik ben het daarom met het voorstel van de VVD eens dat er een onafhankelijk instituut moet komen, dat de effecten van uitgaven van ontwikkelingsgeld meet. Over de wantoestanden bij ontwikkelingssamenwerking en hieraan gelieerde hulporganisaties leest u hier meer.


Ook in ons eigen land verrijken veel bestuurders zich met subsidiegeld, dat lang niet altijd terechtkomt bij het doel waarvoor het bestemd is. Veel geld verdwijnt in de zakken van de beheerders van die gelden. Hoeveel fraudezaken worden in de doofpot gestopt? Hoeveel ontslagen ambtenaren krijgen nog steeds een riante wachtgeldregeling zonder sollicitatieplicht, hoewel die regeling officieel in 2001 is afgeschaft? Veel van die ontslagen ambtenaren beginnen een eigen adviesbureau en laten zich vervolgens inhuren door een overheidsinstantie, bijvoorbeeld Provinciale Staten, met behoud van de wachtgeldregeling. Van dergelijke criminele constructies bestaan er tientallen, zo niet honderden en dat allemaal van ons belastinggeld. Zo’n constructie komt zelden in de openbaarheid en mocht het onverhoopt toch gebeuren dan zegt de verantwoordelijke minister of staatssecretaris dat het niet meer voor mag komen, waarna men gewoon op de oude voet voortgaat. Onlangs (november 2009) kwamen de graaipraktijken van de politietop aan het licht. De verantwoordelijke minister zegde toe dit te onderzoeken.....??


Wijnand Duijvendak (GroenLinks) streed in de jaren tachtig van de vorige eeuw op militante wijze tegen het toenmalige establishment. In 2006 werd hij als Kamerlid gekozen, schreef een boek over zijn wandaden en stapte vervolgens op na kritiek uit de Tweede Kamer. Hij kan nu wel genieten van zes jaar wachtgeld zonder sollicitatieplicht!

Of een dame als Winnie de Jong (LPF), die slechts één dag staatssecretaris was en daarna voor jaren wachtgeld kreeg.

Wachtgeld hoort niet. Ook politici behoren in de WW te komen met de voor elk burger geldende regels voor uitkering en sollicitatieplicht. Het smoesje dat de politicus na vier jaar moeilijk aan werk komt, gaat allang niet meer op. De ‘gewone’ burger die solliciteert en wordt aangenomen, krijgt ook meestal een eenjarig contract, waarna het lang niet altijd zeker is of dat contract wordt verlengd.


Behalve de landelijke overheid passen ook veel gemeenten en provincies nog altijd de riante wachtgeldregeling toe. Uit een onderzoek in 2006 is gebleken dat van de vijftien grote steden Eindhoven met € 334.000 het meest kwijt is aan wachtgeld. De stad heeft zeven oud-wethouders op de loonlijst staan. Hoe lang zij al wachtgeld krijgen, wil men - als enige gemeente - niet zeggen. Apeldoorn blijkt zes oud-wethouders gemiddeld al 9,5 jaar wachtgeld te betalen. Dat kost de stad dit jaar € 250.000. In Haarlem ontvangen nog acht gewezen bestuurders wachtgeld van de stad, kosten € 300.000. Dat wordt allemaal betaald van de belastinggelden van de Nederlandse burger. Geen wonder dat de belastingdruk zo hoog is! Het is schandalig dat politici en andere beleidsmakers daar grof misbruik van maken.


Wat te denken van de grote projecten, waarbij de overheid de kosten NOOIT in de hand kan houden en waarmee gigantisch wordt gefraudeerd. Neem bijvoorbeeld de bouwfraude die nog altijd voortduurt. De Betuwelijn is een GIGA-misser qua kosten. Is enkele miljarden duurder geworden dan het bedrag waarmee het parlement aanvankelijk akkoord ging. Denkt u dat de Betuwelijn, die ons € 5,5 miljard heeft gekost en waarop pas na vele jaren de eerste goederentrein rijdt, geheel zonder fraude is aangelegd? Vanuit de havens van Rotterdam en Amsterdam moeten goederen naar Duitsland vervoerd worden. Echter vlak voor de grensovergang met Duitsland moeten de lange goederentreinen weer over op een oud spoorlijntje, omdat Duitsland de geplande spoorlijnbouw heeft vertraagd tot 2013.

Rond 1992 waren het Duitsland en andere Europese landen die Nederland maanden om de almaar wassende stroom vrachtauto's in te dammen, wat pleitte voor de nieuwe spoorlijn. Dat de Duitsers nu achterlopen met het realiseren van hun deel van het project, komt door de sterke lobby van de havensteden Hamburg en Bremen. Eigen nationalistisch belang dus.

De Betuwelijn heeft de Nederlandse burger zeer veel belastinggeld gekost hetgeen bijna zeker nooit terugverdiend zal worden.


Wat denkt u van de atoomcentrale Kalkar? Vanaf 1973 betaalde iedere consument van stroom in Nederland 3% extra heffing over de elektriciteitsrekening. De zogeheten Kalkarheffing. Het project heeft uiteindelijk 10 miljard gulden (4,5 miljard euro) gekost. In 1995 werd het complete complex voor 2,5 miljoen euro verkocht aan de Nederlandse ondernemer Hennie van de Most. Die vestigde er het pretpark Wunderland Kalkar in. Vele miljarden belastinggeld weggegooid.


Er zijn nog veel meer projecten waarbij de overheid zijn onkundigheid heeft bewezen:

De OV jaarkaart bleek na veel gesteggel en vooral extra kosten (belastinggeld) toch niet fraudebestendig.

De Amsterdamse metro is ook zo'n voorbeeld van ondeugdelijke voorbereiding. Dit loopt kostenmatig gigantisch uit de hand, mede met alle gevolgen voor eigenaren en bewoners van verzakkende woningen en panden.

De hoge snelheidslijn is vele miljoenen duurder dan geraamd uitgekomen.

Een vernieuwing aan de schutsluis in Deventer werd zomaar plots 1 miljoen duurder.

De nieuwe A73 bij Roermond was begin januari 2008 klaar. Het heeft tot midden december 2009 geduurd voordat de weg echt "open" was. Dus 2 jaar! In die tussentijd heeft Rijkswaterstaat miljoenen uitgegeven aan de beveiliging van 2 tunneltjes bij Swalmen en Roermond. Er bleek zelfs een oprit volgens EU normen te dicht bij een tunnel te liggen. Werkt de overheid niet volgens procedures en regelgeving? Ongelooflijk wat een stel klunzen er bij Rijkswaterstaat werken!

Het communicatiesysteem van de politie C2000 werkt na 3 jaar nog niet goed. Enz.....


De overheidsambtenaren hebben allemaal één ding gemeen en dat is dat ze kosten als regel NOOIT in de hand weten te houden. Het lijkt hen niet te deren. Geld genoeg bij de belastingbetaler. Het wordt hoog tijd dat deze ambtenaren voor dergelijke fouten en nonchalance ter verantwoording worden geroepen en desnoods ontslagen of op een minder verantwoordelijke positie gezet worden.

Wij hebben in Den Haag managers nodig en niet dat stelletje gezapige politici. Ongelooflijk als je af en toe op TV dat gekissebis over allerlei onnozele zaken hoort.


De belastingstructuur scoort ook al jaren een hoog onbegrijpelijkheidsgehalte. Wie begrijpt al die verschillende heffingen nog? De onwetendheid bij de burger wordt zorgvuldig in stand gehouden. Wat niet weet, wat niet deert, is het overheidsdevies. En intussen perst de overheid de burger uit met een grote diversiteit aan gemeentelijke en provinciale leges en belastingen, belasting op inkomsten, auto, kansspelen, overdracht van huizen, kadaster, vennootschap, assurantie, verpakkingen, reclame, leidingwater, kweek, aanschaf van nieuwe auto’s (BPM), dividend, forensen, parkeren, winst, toeristen en waterschap. Dan kennen we ook nog de nodige heffingen op loon, aantal kilometers, milieu, CO2, vermogen, invoer en grafheffing, naast verschillende rechten die we moeten betalen zoals successie-, graf-, precario-, invoer- en schenkingsrechten. Dan kennen we nog de tabaks- en de brandstofaccijns naast de slurp-, roet-, vlieg-, wrak- en ecotaks, de brug-, haven- en tolgelden, het eigenwoningforfait allerlei inkomensafhankelijke bijdragen, premies zoals SZW, AOW, ANW, WW, WWV, WAO (WIA), VUT, enzovoort.

Van elke handeling die de burger verricht, wil de overheid een graantje meepikken. Dat wordt gewoon opgelegd en daarmee basta. We kunnen nog belastingvrij lucht inademen, maar voor hoe lang?


En het eind is nog niet in zicht. De ambtenaren op het ministerie van Financiën worden van ons belastinggeld betaald om nieuwe belastingen te verzinnen. Immers, de geldhonger van de overheid kent geen grenzen. Je vraagt je soms af of er nog wel iets voor de Nederlandse burgers overblijft. En inderdaad, langzamerhand is de totale belasting- en premiedruk zodanig gestegen, dat vele gezinnen niet meer rond kunnen komen ook als zij een inkomen hebben dat boven het minimum ligt. De overheid wil gewoon niet dat burgers rijk worden. Immers, mensen die over veel geld beschikken kunnen daarmee macht verwerven en daar zit de overheid (lees: de topambtenaren van de diverse partijen op de ministeries) niet op te wachten (zie de brief aan de belastinginspecteur over overheidscontrole).


De geslepen overheid verpakt de loonheffing en de sociale premies op een onoverzichtelijk loonstrookje. Wie kan zijn loonstrook in detail uitleggen? Wie kent al die afkortingen? De werkgevers hebben zich laten beetnemen door al die inhoudingen voor de overheid zelf op zich te nemen.


Wat mij en vele anderen het meest tegen de borst stuit is het bedrog dat de overheid pleegt, zowel met ons belastinggeld als met de motivatie om bestaande belastingen te verhogen en nieuwe te introduceren. De overheden gaan met ons geld om alsof het hun eigen geld is. De Nederlandse burgers zouden belasting moeten betalen voor hun welzijn en welvaart in plaats van voor corruptie en misbruik! Zowel het welzijn als de welvaart wordt minder, terwijl de belastingdruk stijgt! Waar blijft ons geld? Mijnheer J.P. Balkenende vraagt zich af waarom de Nederlandse burgers zo weinig vertrouwen hebben in de overheid..!


Er is sprake van afbraakpolitiek. De sociale sector wordt steeds meer geprivatiseerd en komt in handen van elkaar beconcurrerende instellingen die alleen maar uit zijn op geldelijk gewin ten behoeve van hoge bonussen voor de managers als voor winst voor de aandeelhouders. In Nederland is de zorg nu al een groot probleem: stijgende premies en een afnemend niveau van zorgverlening. Een van de aanstichters van dit zorgprobleem heeft inmiddels de kuierlatten genomen (Hans Hoogervorst, VVD). Wij als burgers en dus ook u, geachte belastinginspecteur, betalen de hoofdprijs voor een zorg die vergelijkbaar is met die van Marokko. Frauderende en hebzuchtige bestuurders, de ondoorzichtige bureaucratie en de toenemende agressie maken Nederland kapot! 


Heeft u geld op de bank staan. Denkt u werkelijk dat dat geld van u is? Lees verder ....Naar Archief