OVERDRACHTSBELASTINGGeachte belastinginspecteur.

In voorgaande brieven heb ik u er op attent gemaakt dat ik graag van u verantwoording wens over het belastingkapitaal dat ik bij u in beheer heb gegeven. Ook in deze brief doe ik opnieuw een beroep op uw gewaardeerde welwillendheid mij inzage te verschaffen in de precieze uitgaven die uw Haagse Bazen met mijn geld doen. Het is immers MIJN geld, al gaan alle overheidsinstanties er van uit dat het hun geld is. Een mismaakte gedachte.


Tevens hebt u in een voorgaande brief kunnen lezen over het erfrecht, ofwel successierecht. Daarin heb ik u duidelijk gemaakt dat het heffen van erfrecht regelrecht een misdadige manier van belasting heffen is. Het staat gelijk met stelen van overleden dierbaren.


Een gelijksoortige belastingheffing is de overdrachtsbelasting die verplicht wordt geheven bij transacties in onroerend goed. Als ik een andere woning, geen nieuwbouw, wil betrekken willen uw Haagse Bazen daar 6% van mee profiteren.

Kunt u mij uitleggen waarom?


Het heeft mij altijd verbaasd dat de onroerend goed prijzen in ons land al zo lang veel  hoger liggen dan in de ons omringende landen. Overheidsdienaren en zgn. marktkenners spreken van marktwerking en de hoge vraag in Nederland. Maar die vraag en marktwerking is in de ons omringende landen toch net zo?


In Nederland zijn de grondprijzen in het afgelopen decennium veel harder gestegen dan de bouwprijzen. Alleen al in de jaren 2002, 2003 en 2004 is de gemiddelde aanneemsom licht afgenomen met 1,5 %, de verkoopprijs met 3,5 % toegenomen en zijn de grondprijzen met maar liefst 16,5 % gestegen. En dat in slechts drie jaar.


De geldzucht (hoe kan het ook anders) van de gemeentelijke overheden ligt hieraan ten grondslag. Grond wordt goedkoop van boeren gekocht en via projectontwikkelaars, die er ook flink aan willen “verdienen”, zeer veel duurder verkocht aan de consument. De consument is dus weer de dupe.


Daarnaast, geachte belastinginspecteur, is er die walgelijke overdrachtsbelasting. Jawel, walgelijk, want hierdoor wordt op de huidige zeer moeilijke woningmarkt de consument opgezadeld met nog eens 6% extra over de waarde van de te kopen woning. Ook dit is regelrecht diefstal want de overheid heeft zich niet te bemoeien bij een dergelijke transactie tussen twee burgers, de koper en verkoper.


Misschien een gratis opsteker voor de fantasten op het ministerie van Financiën: ga ook overdrachtsbelasting heffen over aandelen- en obligatietransacties als die op de effectenbeurs van eigenaar verwisselen….en hef daar dan ook nog eens btw over!! Kassa…...

Dan kan de AOW voor de mensen die in de vorige eeuw voor het huidige hoge welvaarts- en welzijnsniveau in Nederland hebben gezorgd (hetgeen nu door de politiek langzaam om zeep wordt geholpen), betaald blijven.


Overdrachtsbelasting heeft en dient geen enkel nut. Nergens heb ik iets van nut hierover kunnen vinden. Het blokkeert wel de doorstroming op de wonngmarkt.

Deze belasting wordt ook niet geheven bij andere transacties, dus waarom hier wel? Omdat het hier gaat over meestal zeer grote sommen geld en uw Haagse Bazen juist daar een flinke graan van willen mee pikken.

Uiteraard is dan weer mijn vraag: Wat doen uw Haagse Bazen met de inkomsten uit de overdrachtsbelasting? Ten behoeve van welk maatschappelijk nut wordt dit aangewend? Graag uitsluitsel hierover.


In ”Marktprikkels en overheidsprikkels op de woningmarkt“ lees ik: “Uit onderzoek van het Centraal Planbureau blijkt dat een verlaging van de transactiekosten (waaronder overdrachtsbelasting) met 1 procent leidt tot een toename van de doorstroming van minstens 8 procent. Vraag en aanbod kunnen dan beter op elkaar afgestemd worden.”

Ziehier de reden voor volledige afschaffing van dit onding. Dat zou zeer ten goede komen aan de doorstroming. Het zou voor meer starters dan nu weer mogelijk worden een eigen stekkie te kopen. Die afschaffing had allang moeten plaats vinden.


Uiteraard zal dan een nieuwe belasting moeten worden ingevoerd, of de hypotheekrenteaftrek moet beperkt worden. Het gat moet immers gedicht worden. Maar is dat wel nodig? De oorlog in Afghanistan kost de Nederlandse burger al meer dan 2 miljoen euro PER DAG. Goede verpleeg- en verzorgingstehuizen kosten per dag aanzienlijk minder, maar die komen er nauwelijks.

U ziet waar de overheid zijn prioriteiten legt. In ieder geval niet bij de Nederlandse zorg, die momenteel in grote crisis verkeerd, door o.a. corruptie en wanbeleid.

Afschuwelijk, deze manier van omgaan met geld van de belastingbetaler.


Denken uw Haagse Bazen eigenlijk nog wel aan de Nederlandse burger? Of is de Nederlandse burger in de ogen van de ministeries verworden tot een legkip die netjes maandelijks verplicht en automatisch zijn belastingei naar u overmaakt?

Of nee, De Nederlandse Burger bestaat niet…..


Uitgaande van het feit dat:


  • Den Haag de Nederlandse huizenkoper blijft minachten en niet willens is de overdrachtsbelasting af te schaffen

  • de gemeenten door blijven gaan de aspirant koper een veel te hoge grondprijs te berekenen o.a. ten behoeve van hun eigen riante afvloeiingsregelingen

  • hierdoor de moeilijke verkrijgbaarheid van betaalbare koopwoningen blijft, alsmede een gebrekkige doorstroom,


verzoek ik u mij 6% van het door mij aan u in beheer gegeven belastinggeld over het afgelopen belastingjaar op mijn rekeningnummer, u wel bekend, terug te storten.


Bij voorbaat dank voor uw medewerking en met vriendelijke groet,


Burger van Nederland


Heeft u geld op de bank staan. Denkt u werkelijk dat dat geld van u is? Lees verder ....


Naar Archief