VLIEGTAX BEDROGGeachte belastinginspecteur.

Sinds mijn eerste werkdag in 1969 ontvangt u van mij gelden die ik u als dienaar van het ministerie van Financiën toevertrouw. Hierbij ga ik ervan uit, dat u deze belastinggelden op een eerlijke manier heft. Dat vertrouwen is nu echter geschaad en daarom verzoek ik u met klem een deel van mijn investering terug te storten.


Het probleem is ontstaan bij de invoering van een in mijn ogen onterechte nieuwe belastingmaatregel: de vliegtaks. Dit is een extra belasting die over een deel van mijn inkomen wordt geheven, als ik met het vliegtuig vanuit Nederland naar het buitenland vertrek. Het betreft een extra belasting over dat deel van mijn inkomen uit arbeid dat ik wil bestemmen voor een vliegreis. Een deel van het inkomen dat al sterk is verminderd door loonheffing, sociale premies, eventuele inkomstenbelasting, btw over de vliegsom, luchthavenbelasting, enzovoort.


De vliegtaks (na 1 juli 2009 voorlopig afgeschaft onder druk van de door de banken opgeroepen economische crisis, zie bankencrisis) is ingevoerd door minister Bos. Deze minister van Financiën is de beheerder van alle aan hem toevertrouwde investeringen (lees: belastingen), van Nederlandse burgers.

Zoals u weet, is mijnheer Bos de tweede man in het kabinet, direct onder zijn baas mijnheer Balkenende. U kunt zich ongetwijfeld nog wel herinneren dat mijnheer Bos, voordat hij deze functie aanvaardde, altijd beweerde nooit onder mijnheer Balkenende te zullen dienen. Het is voor mij dan ook stuitend dat deze man desondanks op deze belangrijke positie zit en daarmee bewijst zijn beloften niet na te komen.


En juist deze onbetrouwbaarheid weerspiegelt zich opnieuw bij het invoeren van de zogeheten vliegtaks. Ik zou willen zeggen: vlieg op met die vliegtaks. Want wat is het geval?

De invoering van de vliegtaks zou het milieu ten goede komen door reductie van de CO2-emissies. Mijnheer Bos denkt dat hierdoor minder mensen een vliegreis boeken, ofwel: hij probeert de Nederlandse burger aan de grond te houden. Maar het bewijs van deze foutieve gedachtegang is al geleverd. Onderzoeksbureau Significance becijferde een verminderde uitstoot van 1,5 megaton CO2. Dat is niets vergeleken met de jaarlijkse CO2-productie door de natuur. Significance is uitgegaan van een computermodel dat alleen de verwachte CO2-reductie berekende op basis van iets minder reizigers. Het bureau hield geen rekening met de alternatieven die reizigers zoeken.


Het Milieu en Natuur Planbureau heeft berekend dat mensen door de invoering van de vliegtaks helemaal niet minder zullen vliegen. Mensen willen immers een onderbreking van de toegenomen werkdruk. De motivatie, als zou de vliegtaks het milieu ten goede komen, is dus klinkklare nonsens. Het feit dat mijnheer Bos de vliegtaks toch doorzet, bewijst dat hij op een ordinaire manier geld uit de zakken van hardwerkende Nederlanders wil kloppen. Een bestuurder onwaardig.


De overheid int de vliegtaks per ticket en niet per vliegtuig. Wie met de nieuwe Airbus 380 vliegt, vervuilt omgerekend per persoon veel minder dan iemand die met een Boeing 737 naar zijn vakantieadres vliegt. De overheid scheert alle reizigers over een kam. Een ‘zuinige’ luchtreiziger betaalt net zoveel als een minder zuinige. In verhouding vervuilen kleine (zaken)privéjets nog het meest: die vervoeren hooguit tien personen.


De rechter heeft gezegd dat de vliegtaks ‘niet strijdig’ is met het internationale Luchtvaartverdrag van Chicago en met de Europese verdragsregels. Dat zal dan wel, maar gewapend met dergelijke rechterlijke uitspraken kan mijnheer Bos ons het leven nog zwaarder maken met ettelijke nieuwe belastingen.


ANVR-directeur Frank Oostdam meldde na de uitspraak van de rechter, dat reisbureaus nu al konden merken dat reizigers liever via buitenlandse vliegvelden willen vertrekken. Het feit dat ze met de auto langer onderweg zijn nemen ze op de koop toe. Dat betekent dat deze maatregel uiteindelijk leidt tot extra luchtvervuiling door meer autogebruik. Een beoogde reductie van CO2 in Nederland betekent op die manier een toename aan CO2 in het buitenland. Over welke milieuwinst hebben we het hier eigenlijk?


Ik vraag mij af of mijnheer Bos wel weet waarmee hij bezig is. Door vliegreizen vanuit Nederland duurder te maken, wijken veel mensen uit naar goedkopere vliegvelden in Duitsland en België. Het gevolg is minder werk op de Nederlandse vliegvelden waardoor uiteindelijk veel mensen zullen worden ontslagen. Die mensen komen vervolgens in de WW.

Niet de luchtvaartmaatschappijen, maar mijnheer Bos zal deze mensen dan maximaal 38 maanden moeten onderhouden. Naast persoonlijk leed dat ontslag met zich meebrengt en waarvoor mijnheer Bos dus helemaal geen oog heeft (PvdA), moet hij ook nog meer uitgeven aan WW-uitkeringen. Hoe meer mensen uitwijken naar buitenlandse vliegvelden, des te groter is de kans op nieuwe ontslagen die gepaard gaan met nog meer verdriet en nieuwe aanslagen op de WW-pot. De vliegtaks veroorzaakt veel stress bij werknemers op de luchthaven, want zij zien die belasting als een bedreiging voor hun werk. Zoals u weet is langdurige stress de belangrijkste oorzaak van hartklachten. Dank u wel, mijnheer Bos.


Of wordt de Nederlandse burger opnieuw dom gehouden? Wat is de werkelijke reden van de vliegtaks? Wat speelt achter de schermen? Dat blijft gissen. U weet uit andere brieven dat ik niet van gissen houd. Zeker niet als het gaat om uitspraken en handelingen van overheidsdienaren die voor velerlei uitleg vatbaar zijn. Landbestuurders hebben een grote verantwoordelijkheid naar de burgers en zij behoren dus integer te handelen. Leugens, malversaties en bedrog moeten we als crimineel gedrag bestempelen en juist daarin blijken mijnheer Bos en zijn topambtenaren dus sterk te zijn. Ik wens van overheidsinstanties een correcte en eerlijke verantwoording van wat er met mijn investering in Nederland gebeurt. Ik verwacht van elke nieuwe belastingmaatregel eerlijke en betrouwbare voorlichting gestoeld op de juiste argumenten.


De vraag rijst of mijnheer Bos wel capabel genoeg is om de zware functie van grootste vermogensbeheerder van het land te kunnen vervullen. Zeker gezien zijn ongeloofwaardigheid, waarop ik hierboven al uitvoerig ben ingegaan. Dat zegt ook iets over zijn karakter. Met deze nieuwe belasting zit hij er echt helemaal naast. Het levert uiteindelijk niets anders op dan ergernis.

 

Gezien bovenstaande motivatie zou ik graag een deel van mijn investering teruggestort willen zien. Daarom mijn verzoek om 5 procent van mijn geïnvesteerde vermogen over het afgelopen belastingjaar terug te boeken op mijn bankrekening, u wel bekend. Tevens verzoek ik u om er bij mijnheer Bos op aan te dringen zijn functie wegens onbekwaamheid op te geven en te laten vervullen door een integere bestuurder die zijn beloften nakomt en eerlijk en correct handelt.


Bij voorbaat dank voor uw medewerking en met vriendelijke groet,


Burger van Nederland


Nagekomen persbericht op 8 dec. 2008. (www.nu.nl)

“De eerste zes maanden na de invoering van de vliegtaks zijn er 525.000 passagiers minder van Schiphol vertrokken.” Dat zegt voorzitter Frank Allard van BARIN (Board of Airline Representatives In the Netherlands). Allard stelt dat de invoering van de extra belasting een schadepost van een miljard euro voor de luchthaven oplevert. “En dan heb ik het nog niet eens over de andere luchthavens in Nederland.”

Volgens Allard wijken reizigers uit naar vliegvelden in onder meer Duitsland en België vanwege de vliegtaks. De economische neergang zou daarmee niets te maken hebben. Uit eerdere cijfers bleek dat gedurende het afgelopen halfjaar het vliegveld in Düsseldorf 62 procent meer Nederlanders telt, Brussel 74 en in Weeze groeide het aantal Nederlanders zelfs met driehonderd procent.

(einde bericht)


Ook uit dit bericht blijkt dat de invoering van de vliegtaks, die de overheid 320 miljoen euro zou moeten opleveren, een grote fout is geweest. De Nederlandse vliegvelden en vliegmaatschappijen moeten hierdoor extra bezuinigen waardoor veel werknemers op straat komen te staan. De kosten die ontslagen met zich meebrengen zouden wel eens hoger kunnen uitvallen dan de opbrengst van 320 miljoen euro. Minder salarissen betekenen onder meer minder belastinginkomsten voor de overheid en meer WW-uitkeringen. En dan heb ik het nog niet over de stress en het persoonlijk verdriet. Inmiddels weet iedereen dat het huidige kabinet lak heeft aan de burger. Leest u de overige brieven op deze site er maar op na.

Hiermee is tevens aangetoond dat er geen enkel milieuvoordeel behaald is. Voor de positie van Schiphol, dat zich al in een negatieve groeispiraal bevindt, is het rampzalig, maar ook voor de concurrentiepositie van ons land. Het laat de overheid koud. De Tweede (Slaap)kamer zwijgt, zoals we gewend zijn, in alle talen.


Hoe zou de wereld eruit zien als overheden beleid zouden voeren op basis van logica, integriteit, redelijkheid en respect voor het individu?

Naar mijn stellige overtuiging zou een dergelijk beleid leiden tot een rechtvaardiger samenleving met beduidend minder sociale conflicten.


Naar Archief